Osnivanje obrta

Registracija obrta obavlja se u nadležnom uredu državne uprave u županiji, u uredu za gospodarstvo. Na istom mjestu možete dobiti i sve potrebne informacije o potrebnoj dokumentaciji i pristojbama koje treba uplatiti prilikom otvaranja obrta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • zahtjev za upis u obrtni registar – 2 primjerka
 • obrazac RL-1 (podaci o obrtu) – 2 primjerka
 • obrazac RL-2 (podaci o izdvojenom pogonu – ukoliko ih ima)
 • obrazac RL-3 (podaci o djelatnostima obrta) – 2 primjerka

Obrasce neki uredi imaju pripremljene ili su u elektronskom obliku pa se ispunjavaju na licu mjesta. Ako to nije slučaj, obrasci se mogu nabaviti u knjižarama i papirnicama.

Osim ovih obrazaca potrebno je priložiti i:

 • fotokopiju osobne iskaznice
 • liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti za poslove s posebnim uvjetima rada
 • svjedodžbu ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti odnosno majstorskom ispitu za podnositelja (ili zaposlenika ako podnositelj ne ispunjava taj uvjet), preslika radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od Općinskog suda
 • Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od Prekršajnog suda
 • Potvrdu o pravu korištenja poslovnog prostora (ukoliko je vlasnik obrta ujedno i vlasnik ili suvlasnik poslovnog prostora u kojem će se obavljati obrt, dovoljan je ZK izvadak, u suprotnom potrebno je predočiti ugovor o zakupu ili neki drugi dokument kojim se dokazuje pravo na korištenje prostora)

PRISTOJBE:

Prilikom otvaranja obrta potrebno je uplatiti sljedeće pristojbe:

 • upravna pristojba u iznosu 270,00 kn (u nekim mjestima 250,00 kn + 20,00 kn biljega)
 • troškovi obrtnice u iznosu 500,00 kn (200,00 kn za osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, za što je potrebno priložiti potvrdu Zavoda)

Određene kategorije osoba oslobođene su plaćanja pristojbe:

 • branitelji (prilažu potvrdu ureda za obranu prema mjestu prebivališta)
 • osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža (prilažu potvrdu Zavoda za zapošljavanje)
 • oslobođenja postoje za još neke kategorije (informacije možete dobiti u uredima za gospodarstvo)

POČETAK OBAVLJANJA OBRTA:

Obrt se može registrirati bez upisa početka obavljanja djelatnosti. Početak obavljanja djelatnosti mora se upisati najkasnije godinu dana od izdavanja obrtnice.

U roku 8 dana od početka obavljanja obrta, morate ga prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu obrta. Prijava se obavlja na obrascu prijave u registar poreznih obveznika (RPO obrazac). Osim toga, možete odlučiti želite li od početka biti obveznici PDV-a, budući da to niste obvezni do razine primitaka od 80.000,00 kn. Jednako tako možete prijaviti popis dugotrajne imovine koju unosite u obrt. Prijava imovine obavlja se prema njenom originalnom računu ili prema njenoj tržišnoj vrijednosti, s tim da vrijednost pojedinačne stavke mora biti veća od 1.000,00 kn. U prijavi na RPO obrascu morate prijaviti i osobu koja će vam voditi poslovne knjige.

U roku od 15 dana od početka obavljanja obrta, morate ga prijaviti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – HZZO i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – HZMO (više informacijama o načinu prijava i obvezama možete dobiti u ispostavama spomenutih institucija).

Za obavljanje djelatnosti potreban vam je pečat koji možete izraditi nakon što dobijete rješenje o upisu u obrtni registar. Osim toga, za poslovanje vam treba i žiro-račun koji možete otvoriti u nekoj od banaka.