Osnivanje d.o.o.-a

Osnivanje i upis društva s ograničenom odgovornošću obavlja se u nadležnom trgovačkom sudu. Najniži iznos temeljnog kapitala je 2.500,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan podnošenja prijave za upis društva u sudski registar.

Temeljni kapital može se uplatiti u novcu ili unijeti ulaganjem stvari i prava. Ulog temeljnog kapitala u novcu polaže se na račun kod odabrane banke, a potvrda o pologu predaje se prilikom registracije društva.

Svi pravni dokumenti potrebni za registraciju na trgovačkom sudu moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika (troškovi se kreću oko 2.500,00 kn). Iz navedenog razloga korisno je odmah obratiti se jednom od ureda javnih bilježnika ili nekom od odvjetnika koji su upoznati s cjelokupnom procedurom registracije društva, što vam uvelike može olakšati cijeli postupak.

U slučaju da društvo s ograničenom odgovornošću osniva samo jedna osoba, osnivanje se vrši temeljem izjave o osnivanju. U slučaju da društvo s ograničenom odgovornošću osniva više osoba, osnivanje se vrši temeljem društvenog ugovora. Obje vrste osnivačkih dokumenata izrađuju se kod javnog bilježnika i njima se definira naziv i sjedište tvrtke, djelatnosti, prava i obveze osnivača i tijela tvrtke (uprave, nadzornog odbora i dr.) te ostali elementi važni za funkcioniranje društva. Naziv tvrtke mora biti različit od postojećih naziva tvrtki, pa je prethodno valja provjeriti i rezervirati naziv kod trgovačkog suda.

Nakon izrade osnivačkog dokumenta slijedi registracija kod trgovačkog suda. Registraciju u pravilu provodi javnobilježnički ured, koji prikuplja i svu potrebnu dokumentaciju. Prilikom registracije plaća se sudska naknada u iznosu 300,00 kn za prijavu i 150,00 kn za svaku prijavljenu djelatnost. Podatke o upisu tvrtke u sudski registar potrebno je objaviti u Narodnim novinama i dnevnom tisku. Trošak objave u Narodnim novinama je 810,00 kn, dok trošak objave u dnevnom tisku ovisi o izdavaču (cca 500,00 kn).

Tvrtka se mora prijaviti i Državnom zavodu za statistiku zbog određivanja matičnog broja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u roku od 15 dana od primitka rješenja o upisu u trgovački registar. Zahtjevu za određivanje matičnog broja prilaže se kopija rješenja o upisu u trgovački registar, tiskanica RPS-1 (može se nabaviti u knjižarama). Uz to se prilaže i kopija uplate pristojbe u iznosu 55,00 kn. Dokument koji dobijete od Državnog zavoda za statistiku naziva se Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta.
Prijava Poreznoj upravi obavlja se u ispostavi Porezne uprave prema sjedištu društva. Dokumenti potrebni za prijavu su kopija registracije kod trgovačkog suda i obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku.

Osim ovih prijava potrebno je još:

  • Obaviti prijavu mirovinskom osiguranju – podnosi se u roku 15 dana od dana početka poslovanja. Prijavi se prilaže kopija registracije kod trgovačkog suda, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku, te obrasci M-11P i M-1P.
  • Obaviti prijavu zdravstvenom osiguranju – podnosi se u roku 15 dana od dana početka poslovanja. Prijavi se prilaže kopija registracije kod trgovačkog suda, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku, kopije obrazaca M-11P i M-1P, te tiskanice T-1 (podaci o trgovačkom društvu), T-2 (podaci o osiguranoj osobi – zaposleniku), te prema potrebi T-3 (podaci o osiguranim članovima obitelji zaposlenika).
  • Ishoditi carinski broj (odnosi se samo na poduzeća koja se žele baviti vanjskom trgovinom) – izdaje ga Carinska uprava, a zahtjevu se prilaže kopija rješenja o upisu u trgovački registar, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku i kopija uplate upravne pristojbe u iznosu 50,00 kn.

Za obavljanje djelatnosti potreban vam je pečat koji možete izraditi nakon što dobijete rješenje o upisu u trgovački registar. Osim toga, za poslovanje vam treba i žiro-račun koji možete otvoriti u nekoj od banaka.

POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI
Prije početka obavljanja djelatnosti potrebno je ishoditi odluku nadležne županijske službe za gospodarstvo ureda državne uprave kojom se utvrđuje da tvrtka udovoljava svim uvjetima propisanim za obavljanje te djelatnosti. Obavljanje djelatnosti može se započeti nakon što se ista odluka podnese nadležnom trgovačkom sudu.

KOLIKO TO SVE KOŠTA?

Temeljni kapital (min 2.500,00 EUR x 7,56) = 18.900,00
Troškovi javnog bilježnika (s dokumentacijom; cca) = 2.500,00
Sudska pristojba pri registraciji = 300,00
Pristojba po djelatnosti (min 1 x 150,00) = 150,00
Objava – Narodne novine = 800,00
Objava – dnevni tisak (cca 500,00 kn) = 500,00
Pristojba DZS-u = 55,00
UKUPNO (minimalno, cca) = 23.205,00