Obrt

ŠTO JE OBRT?

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

TKO JE OBRTNIK?

Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba.

VRSTE OBRTA

  • slobodni obrti – za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispitvezani obrti – za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit
  • povlašteni obrti – koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta
  • Popis vezanih obrta, stupanj i vrstu stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje te popis povlaštenih obrta i način izdavanja povlastica utvrđuje ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost nadležnog ministra ovisno o djelatnosti obrta.

Obrt / d.o.o. (prednosti i nedostaci)

OBRT (R-2):

TRGOVAČKO DRUŠTVO:

Temeljni kapital:

Nema

20.000 kn

Troškovi osnivanja:

cca 1.000,00 kuna

cca 6.000,00 kuna

Vrijeme potrebno za
otvaranje/osnivanje:

max 15 dana

max 40 dana

Mjesto registracije:

Nadležni ured državne
uprave u Županiji ili Gradu

Trgovački sud

Odgovornost:

Cjelokupnom imovinom

Visinom temeljnog
kapitala

Knjigovodstvo:

Jednostavno
knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo u
skladu sa Zakonom o računovodstvu

Članstvo u Komori:

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska
komora

Djelatnosti:

Sve dopuštene
djelatnosti uz posjedovanje odgovarajuće stručne spreme za vezane obrte i/ili
povlastice za povlaštene obrte

Sve dopuštene
djelatnosti

Porezne stope:

Progresivna 12%, 25%,
40% (ovisno o visini dohotka),

20%

Zaposleni:

Nema ograničenja

Nema ograničenja

Plaćanje poreza na
dodanu vrijednost:

Naplaćeni račun

Izdani račun

Prodaja roba i usluga

Priznaje se primitak
kada je obavljena naplata

Priznaje se kao prihod
kada je obavljena isporuka ili ispostavljen račun

Primljeni predujam

Priznaje se kao
primitak kada je obavljena naplata

Priznaje se kao prihod
kada je obavljena isporuka i ispostavljen račun

Pasivna vremenska
ograničenja

Priznaje se kao
primitak u obračunskom razdoblju neovisno u kojem budućem razdoblju nastaju

Priznaju se uplate
razmjerno za razdoblje u kojem prihod nastaje

Izdaci-rashodi
(troškovi)

Priznaju se kao izdaci
u trenutku plaćanja

Priznaju se kao
troškovi u trenutku prodaje robe, izvršene usluge i utroška zaliha

Dani predujmovi

Priznaju se kao
izdatak u trenutku plaćanja

Priznaju se u troškove
tek onda kada je isporučena roba ili izvršena usluga i kada je primljen račun

Aktivna vremenska
ograničenja-izdaci budućeg razdoblja

Priznaju se kao
izdatak u trenutku plaćanja neovisno što se odnose na buduća razdoblja

Priznaju se u troškove
razmjerno dijelu za razdoblje u kojem nastaju

Plaće zaposlenika

Priznaju se kao
izdatak u trenutku isplate

Priznaju se kao trošak
obračunskog razdoblja

Zalihe

Priznaju se kao
izdatak kada su plaćene dobavljaču neovisno o tome kada će se uporabiti ili
prodati

Priznaju se kao trošak
kada su realizirane – u prodanom proizvodu ili trgovačkoj robi

Dugoročna rezerviranja

Nemaju utjecaja, jer
nama uplata

Priznaju se u rashode:
za popravke u jamstvenom roku, otpremnine po Zakonu o radu, troškove po
započetim sudskim sporovima, obnavljanje i sanaciju prirodnih bogatstava

Komorski doprinosi

- U paušalnoj svoti i
- U postotku od 0,40% od dohotka odnosno
dobitka.

- I. kategoriju poduzetnika 55,00 kn mjesečno
- II. kategoriju poduzetnika 1.500,00 kn
mjesečno

- III. kategoriju poduzetnika 5.500,00 kn
mjesečno

Naknada za općekorisnu
funkciju šuma

Nisu obveznici

0,0525 % od prihoda

Članarine turističkim
zajednicama

Prema mjestu i djelatnosti.

Prema mjestu i djelatnosti

Direktna spomenička
renta

Plaća se u godišnjem iznosu koji rješenjem određuju općina ili
grad. Od 3,00 -10,00 kn po m2 korisne poslovne površine.

Plaća se u godišnjem iznosu koji rješenjem određuju općina ili
grad. Od 3,00 -10,00 kn po m2 korisne poslovne površine.

Porez na tvrtku ili
naziv

Plaća se u godišnjem iznosu koji propisuju općina ili grad.

Najviše do 2.000,00 kn

Plaća se u godišnjem iznosu koji propisuju općina ili grad.

Najviše do 2.000,00 kn