Obrt i d.o.o. (prednosti i nedostaci)

Obrt / d.o.o. (prednosti i nedostaci)

  OBRT (R-2): TRGOVAČKO DRUŠTVO:
Temeljni kapital: Nema 20.000 kn
Troškovi osnivanja: cca 1.000,00 kuna cca 6.000,00 kuna
Vrijeme potrebno za
otvaranje/osnivanje:
max 15 dana max 40 dana
Mjesto registracije: Nadležni ured državne
uprave u Županiji ili Gradu
Trgovački sud
Odgovornost: Cjelokupnom imovinom Visinom temeljnog
kapitala
Knjigovodstvo: Jednostavno
knjigovodstvo
Dvojno knjigovodstvo u
skladu sa Zakonom o računovodstvu
Članstvo u Komori: Hrvatska obrtnička komora Hrvatska gospodarska
komora
Djelatnosti: Sve dopuštene
djelatnosti uz posjedovanje odgovarajuće stručne spreme za vezane obrte i/ili
povlastice za povlaštene obrte
Sve dopuštene
djelatnosti
Porezne stope: Progresivna 12%, 25%,
40% (ovisno o visini dohotka),
20%
Zaposleni: Nema ograničenja Nema ograničenja
Plaćanje poreza na
dodanu vrijednost:
Naplaćeni račun Izdani račun

Prodaja roba i usluga

Priznaje se primitak
kada je obavljena naplata
Priznaje se kao prihod
kada je obavljena isporuka ili ispostavljen račun
Primljeni predujam

Priznaje se kao
primitak kada je obavljena naplata
Priznaje se kao prihod
kada je obavljena isporuka i ispostavljen račun

Pasivna vremenska
ograničenja

Priznaje se kao
primitak u obračunskom razdoblju neovisno u kojem budućem razdoblju nastaju
Priznaju se uplate
razmjerno za razdoblje u kojem prihod nastaje

Izdaci-rashodi
(troškovi)

Priznaju se kao izdaci
u trenutku plaćanja
Priznaju se kao
troškovi u trenutku prodaje robe, izvršene usluge i utroška zaliha
Dani predujmovi Priznaju se kao
izdatak u trenutku plaćanja
Priznaju se u troškove
tek onda kada je isporučena roba ili izvršena usluga i kada je primljen račun
Aktivna vremenska
ograničenja-izdaci budućeg razdoblja
Priznaju se kao
izdatak u trenutku plaćanja neovisno što se odnose na buduća razdoblja
Priznaju se u troškove
razmjerno dijelu za razdoblje u kojem nastaju
Plaće zaposlenika

Priznaju se kao
izdatak u trenutku isplate
Priznaju se kao trošak
obračunskog razdoblja

Zalihe

Priznaju se kao
izdatak kada su plaćene dobavljaču neovisno o tome kada će se uporabiti ili
prodati
Priznaju se kao trošak
kada su realizirane – u prodanom proizvodu ili trgovačkoj robi

Dugoročna rezerviranja

Nemaju utjecaja, jer
nama uplata
Priznaju se u rashode:
za popravke u jamstvenom roku, otpremnine po Zakonu o radu, troškove po
započetim sudskim sporovima, obnavljanje i sanaciju prirodnih bogatstava

Komorski doprinosi

- U paušalnoj svoti i
- U postotku od 0,40% od dohotka odnosno
dobitka.
- I. kategoriju poduzetnika 55,00 kn mjesečno
- II. kategoriju poduzetnika 1.500,00 kn
mjesečno
- III. kategoriju poduzetnika 5.500,00 kn
mjesečno

Naknada za općekorisnu
funkciju šuma

Nisu obveznici 0,0525 % od prihoda

Članarine turističkim
zajednicama

Prema mjestu i djelatnosti. Prema mjestu i djelatnosti

Direktna spomenička
renta

 

Plaća se u godišnjem iznosu koji rješenjem određuju općina ili
grad. Od 3,00 -10,00 kn po m2 korisne poslovne površine.

Plaća se u godišnjem iznosu koji rješenjem određuju općina ili
grad. Od 3,00 -10,00 kn po m2 korisne poslovne površine.

Porez na tvrtku ili
naziv

Plaća se u godišnjem iznosu koji propisuju općina ili grad.

Najviše do 2.000,00 kn

Plaća se u godišnjem iznosu koji propisuju općina ili grad.

Najviše do 2.000,00 kn

 

Ovaj unos je objavljen u Obrt i d.o.o. (prednosti i nedostaci). Bookmarkirajte permalink.